G01 MOTOR 2400, DIESEL, VM MOTOR 2400, DIESEL, VM G02 MOTOR 2500, DIESEL, VM MOTOR 2500, DIESEL, VM G03 MOTOR V8 BENZIN, VERGASER MOTOR V8 BENZIN, VERGASER G04 MOTOR V8 BENZIN, EFI MOTOR V8 BENZIN, EFI